Zoek & Boek

"De bungalows waren super, alles zat erop en erin, goede bedden, meer dan voldoende bestek, oven, en haard." (Fam. Appelman)

Algemene voorwaarden

Vakantiehuisje Texel verhuurt meerdere bungalows op Bungalowpark Gortersmient en een bungalow in Den Burg, Schoonoordsingel 29a. Via onze website www.vakantiehuisjetexel.nl kunt u verschillende accommodaties online reserveren. De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Over Vakantiehuisje Texel
Vakantiehuisje Texel is van de familie Pijper. U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens:
Vakantiehuisje Texel,
Bernhardlaan 147a,
1791 XD Den Burg,
E-mail: info@vakantiehuisjetexel.nl,
Tel: 0222 - 310168/06-23 02 98 51
Whats App: 06-23 02 98 51
 
Definities
- Verhuurder: Vakantiehuisje Texel, familie Pijper.
- Huurder: de persoon die een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van een vakantiewoning.

Boeking en uw gegevens
Nadat u als hoofdboeker of hoofdgast akkoord bent gegaan met onze voorwaarden en u via onze website een reservering maakt voor een accommodatie, is er sprake van een boeking: een huurovereenkomst tussen u als huurder en Vakantiehuisje Texel als verhuurder.  U ontvangt direct via email een boekingsbevestiging en een verzoek tot betaling. Krijgt u deze email niet, belt u dan naar ons met de vraag of de reservering tot stand is gekomen. In het boekingsproces vragen we om uw gegevens. We vertrouwen er op dat deze gegevens juist zijn. U bent aansprakelijk voor de verplichtingen die volgen uit de huurovereenkomst, uw (mede)gasten zijn dat ieder voor hun eigen deel. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw persoonsgegevens die u doorgeeft tijdens het boekingsproces verwerken we conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons Privacy Statement. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´koop op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op de huurovereenkomst die u via onze site boekt.

Reissom en overige kosten
De op dat moment geldende prijzen voor gebruik van de accommodatie worden vermeld op de website. De kosten voor toeslagen, opties en extra’s worden in het boekingsproces vermeld. De reserveringskosten bedragen € 15,00 per reservering.
Toeristenbelasting: de Gemeente Texel berekent per overnachting een bedrag aan toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt apart vermeld en betaalt u als onderdeel van de totale reissom. Het tarief voor 2020 en 2021 is € 2,25 per persoon per nacht, zonder maximum.

Huisdieren
Het is in alle accommodaties toegestaan om huisdieren mee te nemen. U dient altijd bij de boeking aan te geven of en hoeveel huisdier(en) u wilt meenemen. De volgende voorwaarden gelden bij het meenemen van een huisdier:
- u dient zelf voor een mand of kleed te zorgen voor het verblijf van uw huisdier.
- huisdieren mogen nooit alleen in de accommodatie achtergelaten worden.
- voor het verblijf van uw huisdier(en) bent u een vergoeding verschuldigd. 
- in de bungalows op de Gortersmient mogen maximaal 2 huisdieren, in bungalow Schoonoordsingel 29a maximaal 1.
- het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de slaapkamers.
- het is niet toegestaan huisdieren op de meubels of tuinmeubels te laten.
- de huisdieren dienen buiten het vakantiepark te worden uitgelaten en niet in de tuin van de gehuurde bungalow. Voor vertrek dient u de tuin te controleren op uitwerpselen. Indien er uitwerpselen achterblijven zullen wij een bedrag van € 10,- in mindering brengen op de borgsom.

Kortingen
Komt u in aanmerking voor een korting dan wordt dat getoond tijdens het boekingsproces. Kortingen worden niet gecombineerd. In het boekingsproces wordt automatisch één korting geselecteerd, dat is de korting die het meeste voordeel voor u biedt.

Betaling
Aanbetaling: bij de totstandkoming van de huurovereenkomst dient een aanbetaling te worden gedaan dat gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen huursom plus de reserveringskosten. Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor aankomst wordt afgesloten, dient de totale overeengekomen huursom plus de reserveringskosten direct te worden voldaan.
Restant betaling: het eventuele restant van de reissom (50%) moet voldaan zijn binnen de termijn van 6 weken voor aankomst. Bij niet tijdige betaling wordt u door de verhuurder per e-mail daaraan herinnert en dan heeft u alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van niet tijdige betaling. De verhuurder heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen vermeld bij Annuleren van toepassing en wordt het door u al betaalde bedrag verrekend met de verschuldigde annuleringskosten.
 
Annuleren
U kunt de overeenkomst annuleren. Annulering kan telefonisch of via de email. Als dag van annulering geldt de datum waarop u uw annulering aan ons doorgeeft.
U bent dan de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de huursom.
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst:
  60% van de huursom.
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de huursom.
- bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.
Daarnaast bent u reserverings- en administratiekosten verschuldigd.
 
Annuleringsverzekering
Het is niet mogelijk om via Vakantiehuisje Texel een annuleringsverzekering af te sluiten.
 
Uw huurovereenkomst wijzigen
Heeft u een bungalow geboekt en wilt u in uw reservering wijzigingen aanbrengen, dan kan dat alleen na overleg met de verhuurder. Is wijzigen niet mogelijk, dan bepaalt u zelf of u vasthoudt aan uw boeking of deze annuleert. Indien een keuze uitblijft of indien u niet tijdig reageert, wordt de overeenkomst conform de oorspronkelijke boeking uitgevoerd en blijft u de kosten verschuldigd.
 
Vervangende huurder
U kunt uw boeking wel overdragen aan een ander. Die ander komt dan in plaats van de hoofdboeker.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, waaronder de betalingsverplichtingen;
b. Het verzoek dient u uiterlijk 7 dagen voor vertrek in, zodat alle formaliteiten nog in orde kunnen worden gemaakt;
c. Als de verhuurder akkoord gaat met de vervangende huurder, worden eventuele extra kosten die verbonden zijn aan de wijziging doorberekend aan de vervangende huurder.
 
Wijzigingen door de verhuurder
De verhuurder kan de huurovereenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden waardoor van de gastheer in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij uitvoering kan geven aan de huurovereenkomst. Zodra deze omstandigheden zich voordoen, moet de verhuurder u binnen 2 werkdagen een alternatief gelijkwaardig aanbod voorleggen zonder verdere kosten. Deze verplichting geldt niet indien de oorzaak van de wijziging aan de gast(en) is toe te rekenen. Het vervangende alternatieve aanbod houdt rekening met: 1) de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; 2) de aard en klasse van de accommodatie; 3) de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. 4) de samenstelling van het reisgezelschap; 5) de bij de verhuurder bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken gast(en); 6) bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de gast(en) van wezenlijk belang zijn opgegeven. Wanneer u gebruik wil maken van het alternatieve aanbod, laat u dit binnen 3 werkdagen weten aan de verhuurder. Wenst u geen gebruik te maken van het alternatieve aanbod, dan laat u binnen 3 werkdagen weten dat u afziet van het aanbod en de reisovereenkomst ontbindt. De verhuurder zal dan het door u betaalde bedrag aan huursom terugbetalen. Gasten die via het VVV boeken worden door het VVV terugbetaald.
 
Vertrek
Op de vertrek dag dient u om 9.30 uur de accommodatie te verlaten. De schoonmaakster komt rond 9.15 uur langs om de sleutel bij u af te halen. Indien u eerder vertrekt kunt u de sleutel in de keuken leggen.
Wij verwachten dat bij vertrek de bungalow bezemschoon wordt achtergelaten, dat de prullenbakken zijn geleegd, dat de vaatwasser leeg is en de afwas is gedaan, dat de bedden zijn afgehaald en het beddengoed is verzameld in de woonkamer.
Als geconstateerd wordt dat bovenstaande niet is gedaan kan er een bedrag van de borgsom worden ingehouden.
 
Verplichtingen van uw gastheer
Vakantiehuisje Texel is in het bezit van alle benodigde vergunningen en heeft de nodige verzekering(en) afgesloten die dekking bieden tegen schade veroorzaakt door brand, overstroming, storm en ieder ander van buiten komend onheil en tegen wettelijke aansprakelijkheid. Vakantiehuisje Texel is verplicht de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de informatie op de website en zoals vermeld in de boekingsbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen huurder en verhuurder. Eventuele schade in verband met derving van reisgenot die direct toerekenbaar is aan de verhuurder wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal de verhuurder vergoeden.
Het maximale bedrag aan schadevergoeding waar u Vakantiehuisje Texel aan kunt houden is de door u betaalde huursom. U ontvangt geen schadevergoeding indien de schade niet aan Vakantiehuisje Texel is te wijten, omdat: a. u zelf verantwoordelijk bent voor de ontstane schade; b. onvoorziene omstandigheden voor Vakantiehuisje Texel; c. overmacht zoals bedoeld in de wet.
 
Beperking aansprakelijkheid
Schade van Vakantiehuisje Texel is altijd beperkt c.q. uitgesloten overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Vakantiehuisje Texel aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een annuleringskostenverzekering. Onverminderd het overig bepaalde in deze voorwaarden is de aansprakelijkheid van Vakantiehuisje Texel voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de gast beperkt tot ten hoogste driemaal de huursom tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Vakantiehuisje Texel. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de gastheer gelden ook ten behoeve van werknemers van de gastheer en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
 
Uw verplichtingen
Aanwijzingen van de verhuurder tijdens het verblijf in de accommodatie dienen opgevolgd te worden. De verhuurder verlangt een borgsom van € 50,- van u.
U bent aansprakelijk voor de schade die tijdens uw verblijf aan of in de accommodatie ontstaat. Ontstane schade dient u direct te melden bij de verhuurder. Indien u en/of uw (mede)gasten zich misdragen tijdens het verblijf in de accommodatie, kan de verhuurder uw verblijf per direct beëindigen. U blijft verantwoordelijk voor de kosten voor verblijf in de accommodatie en bent aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van uw wangedrag of dat van uw (mede)gasten. Eventueel kan de verhuurder via uw WA verzekering de schade verhalen. U dient in het bezit te zijn van de juiste bescheiden, waaronder een identificatiebewijs zoals een paspoort of rijbewijs.
 
Informatie op www.vakantiehuisjetexel.nl
We doen ons best u juist te informeren, maar het kan voorkomen dat informatie op onze website per ongeluk onjuist is, u kunt hieraan geen rechten ontlenen. Foto’s en overige informatie kunnen onbedoeld een onjuist beeld scheppen. Zodra wij dat merken, zullen we de informatie verbeteren. De definitieve vertrek- en aankomsttijden worden altijd in uw boekingsbevestiging gemeld.

Klachten
Bij klachten kunt u rekenen op toepassing van het Nederlandse recht. We vinden het vervelend als u niet tevreden bent. Heeft u klachten over de bungalow, laat u dat dan zo spoedig mogelijk aan ons weten, het liefst nog tijdens uw verblijf. Vakantiehuisje Texel zal uw klachten in behandeling nemen en samen met u zoeken naar een geschikte oplossing. Heeft u klachten over onze website of het boekingsproces, laat het ons zo snel mogelijk weten. We helpen u graag. U bent daarmee verzekerd van snel antwoord.

Beoordelingen
Op onze website vindt u beoordelingen (reviews) van andere gasten over de accommodaties. Deze beoordelingen zijn altijd van gasten die zelf ook in de accommodatie verbleven en zijn persoonlijke ervaringen. Vakantiehuisje Texel is niet aansprakelijk voor de inhoud van de beoordelingen. Mocht u een beoordeling niet gepast vinden, dan kunt u dit altijd aan ons laten weten. Neemt u contact met ons op via email of telefoon.